دوشنبه 1 بهمن 1397 / 2019 21 Jan

برنامه خدمات


دفتر مركزي
صبح بعدازظهر
شنبه
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
روانشناس باليني
روانپزشك
مددكار اجتماعي
مشاور تحصيلي
نوروفيدبك
روانشناس كودك
مصاحبه تشخيصي
مصاحبه تشخيصي
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
روانپزشك
روانشناس باليني
نوروفيدبك
روانسنجي
مددكار اجتماعي
QEEG (نقشه مغزی)
یکشنبه
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
روانشناس باليني
روانپزشك
مددكار اجتماعي
مشاوره شغلي
نوروفيدبك
مصاحبه تشخيصي
مصاحبه تشخيصي
نوروفيدبك
مشاوره شغلي
مددكار اجتماعي
روانپزشك
روانشناس باليني
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
ارزيابي نقشه مغزي
دوشنبه
روانشناس باليني
مددكار اجتماعي
نوروفيدبك
مصاحبه تشخيصي
روانپزشك
روانپزشك
روانشناس باليني
مددكار اجتماعي
روانسنجي
نوروفيدبك
مصاحبه تشخيصي
QEEG (نقشه مغزی)
سه شنبه
روانشناس باليني
روانپزشك
مددكار اجتماعي
مشاور تحصيلي
روانسنجي
نوروفيدبك
مصاحبه تشخيصي
مصاحبه تشخيصي
مددكار اجتماعي
روانشناس باليني
نوروفيدبك
روانسنجي
ارزيابي نقشه مغزي
چهارشنبه
روانشناس باليني
روانپزشك
نوروفيدبك
مددكار اجتماعي
مصاحبه تشخيصي
مصاحبه تشخيصي
نوروفيدبك
روانپزشك
روانشناس باليني
مددكار اجتماعي
پنجشنبه
روانشناس باليني
روانپزشك
مددكار اجتماعي
مشاور تحصيلي
TMS
نوروفيدبك
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
مشاوره هاي فردي، عاطفي، خانواده، پيش از ازدواج
نوروفيدبك
TMS
مشاور تحصيلي
مددكار اجتماعي
روانشناس باليني


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مشاوره دانشگاه تهران می باشد.
Design By Persianisd.com