روانسنجی

واحد روان‌سنجی از تاریخ اول آبانماه ۱۳۹۳ در کلینیک نوروتراپی راه‌اندازی و تجهیز شد. انواع ست‌های شخصیت و تشخیصی جهت تشخیص اختلالات خلقی، آسیب‌های روانی و اختلال در توجه و تمرکز از ابزارات روان‌سنجی این واحد می‌باشد.

آزمون‌های شخصیت و تشخیص اختلال نظیر:

۱. پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینه‌سوتا (MMPI) : آزمونی جامع همراه با تاسیر بالینی و برونداد نیمرخ روانی می‌باشد.

۲. پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI): یک پرسشنامه خودسنجی استاندارد شده می‌باشد که دامنه گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به آزمون را می‌سنجد.

۳. پرسشنامه شخصیتی نئو (NEO): یک پرسشنامه خودسنجی ویژگی‌های شخصیتی است که مبتنی بر مدل پنج عاملی می‌باشد. پنج عامل یا حیطه مذبور عبارتند از: روان‌آزرده‌گرایی، برون‌گرایی، گشودگی، موافق بودن، باوجدان بودن.

۴. چک‌لیست نشانه‌های اختلالات روانی (SCL-90-R): این آزمون ۹۰ سوالی برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله مراجع گزاش می‌شود و اولین بار برای نشان دادن جنبه‌های روان‌شناختی بیماران جسمی و روانی طرح‌ریزی گردید

آزمون تشخیص اختلالات خلقی نظیر:

۱. مقیاس افسردگی بک: افسردگی حالتی از خلق است که با کاهش حرمت خود، احساس بی‌کفایتی، عدم شایستگی برداشت نامطلوب از خویشتن همراه است. از بین تست‌ها و پرسشنامه‌هایی که برای سنجش افسردگی تهیه شده است، پرسشنامه افسردگی بک (BDI) از جمله مناسب‌ترین ابزارها برای انعکاس حالات افسردگی است.

۲. مقیاس اضطراب بک: یک پرسشنامه خودگزارش است که بصورت اختصاصی شدت علائم اضطراب بالینی را در نوجوانان و بزرگسالان می‌سنجد.

آزمون سنجش میزان توجه و تمرکز نظیر:

آزمون IVA که یک آزمون پیوسته دیداری شنیداری ۱۳ دقیقه‌ای است که دو عامل اصلی یعنی کنترل واکنش و توجه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آزمون IVA+Plus بر مبنای راهنمای تشخیصی آماری اختلالات روانی DSM-IV تدوین شده و به تشخیص و تفکیک انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش‌فعال (تکانشگر)، نوع ترکییب و نوع ناشناخته (NOS) می‌پردازد. درزیر نمونه‌هایی از برونداد چند آزمون مورد استفاده در واحد روانسنجی نمایش داده شده است.