دفتر مرکزی

دفتر مرکزی
ایام هفته / زمان بندی صبح بعدازظهر
شنبه
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
روانشناس بالینی
روانپزشک
مددکار اجتماعی
مشاور تحصیلی
نوروفیدبک
روانشناس کودک
مصاحبه تشخیصی
مصاحبه تشخیصی
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
روانپزشک
روانشناس بالینی
نوروفیدبک
روانسنجی
مددکار اجتماعی
QEEG (نقشه مغزی)
یکشنبه
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
روانشناس بالینی
روانپزشک
مددکار اجتماعی
مشاوره شغلی
نوروفیدبک
مصاحبه تشخیصی
مصاحبه تشخیصی
نوروفیدبک
مشاوره شغلی
مددکار اجتماعی
روانپزشک
روانشناس بالینی
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
ارزیابی نقشه مغزی
دوشنبه
روانشناس بالینی
مددکار اجتماعی
نوروفیدبک
مصاحبه تشخیصی
روانپزشک
روانپزشک
روانشناس بالینی
مددکار اجتماعی
روانسنجی
نوروفیدبک
مصاحبه تشخیصی
QEEG (نقشه مغزی)
سه شنبه
روانشناس بالینی
روانپزشک
مددکار اجتماعی
مشاور تحصیلی
روانسنجی
نوروفیدبک
مصاحبه تشخیصی
مصاحبه تشخیصی
مددکار اجتماعی
روانشناس بالینی
نوروفیدبک
روانسنجی
ارزیابی نقشه مغزی
چهارشنبه
روانشناس بالینی
روانپزشک
نوروفیدبک
مددکار اجتماعی
مصاحبه تشخیصی
مصاحبه تشخیصی
نوروفیدبک
روانپزشک
روانشناس بالینی
مددکار اجتماعی
پنجشنبه
روانشناس بالینی
روانپزشک
مددکار اجتماعی
مشاور تحصیلی
TMS
نوروفیدبک
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
مشاوره های فردی، عاطفی، خانواده، پیش از ازدواج
نوروفیدبک
TMS
مشاور تحصیلی
مددکار اجتماعی
روانشناس بالینی