دفاتر ارتقای تحصیلی

دفاتر ارتقای تحصیلی با هدف کمک به ارتقای تحصیلی دانشجویان، از طریق تسهیل ارتباط مثلث استادان، دانشجو و خانواده راه اندازی شده است. برگزاری کارگاه های آموزشی، ارسال محصولات فرهنگی آموزشی، برگزاری همایش‌های خانه و دانشگاه برای استادان، دانشجویان و خانواده ها و ارائه خدمات مددکاری و مشاوره تحصیلی به دانشجویان از مهمترین فعالیتهای این دفاتر است. این دفاتر در دانشکده‌های اقتصاد، الهیات، جغرافیا، حقوق و علوم سیاسی، دامپزشکی، علوم اجتماعی و پردیس‌های ابوریحان، علوم، فنی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر‌های زیبا در ساعات اداری فعال هستند.