شعبه پردیس فارابی

برنامه حضور کارشناسان مرکز مشاوره شعبه پردیس فارابی سال تحصیلی ۹۷- ۹۸

مسئول شعبه معصومه رفعتی راد شماره تماس ۰۲۵۳۶۱۶۶۱۵۰ (ساعت ۸ الی ۱۶)

پذیرش

مددکار

روانشناس

روز

خانم فاطمه قاسمی

ساعت ۸ تا ۱۶

خانم زینب زارعی

ساعت ۱۸ تا ۲۳

خانم نسرین عروجی

ساعت ۸ تا ۱۲

شنبه

خانم منیر اسحاقی

ساعت ۸ تا ۱۴

خانم فاطمه قاسمی

ساعت ۸ تا ۱۶

آقای عباس پاسیار

ساعت ۱۸ تا ۲۳

آقای علی نوبهاری

ساعت ۸ تا ۱۴

یکشنبه

خانم فاطمه قاسمی

ساعت ۸ تا ۱۶

خانم زینب زارعی

ساعت ۱۸ تا ۲۳

خانم نسرین عروجی

ساعت ۸ تا ۱۲

دوشنبه

خانم منیر اسحاقی

ساعت ۸ تا ۱۴

خانم فاطمه قاسمی

ساعت ۸ تا ۱۶

آقای عباس پاسیار

ساعت ۱۸ تا ۲۳

آقای امیر میرزانیا

ساعت ۸ تا ۱۴

سه شنبه

خانم منیر اسحاقی

ساعت ۸ تا ۱۲

خانم فاطمه قاسمی

ساعت ۸ تا ۱۶

----------

خانم نسرین عروجی

ساعت ۸ تا ۱۲

چهارشنبه

خانم دکتر سهیلا ارجمند

ساعت ۹ تا ۱۳