شعبه کوی پسران

برنامه حضور کارشناسان مرکز مشاوره شعبه کوی پسران سال تحصیلی ۹۷- ۹۸

مسئول شعبه آقای سید حسن تقوی شماره تماس شعبه: ۸۸۳۱۰۰۸۸ و ۸۸۰۰۳۳۳۱

‌‌‌‌‌‌

روز

مشاور روانشناس

۱۵-۲۱

روانپزشک

۱۷-۲۰

مددکار (کوی)

۲۱-۱۵

مددکار (سطح شهر)

۲۱-۱۴

پذیرش

۲۱-۱۴

مسئول شعبه

۱۶-۷

شنبه

آقای دکتر شیرین زاده

-----

آقای اردکانی

آقای ولد بیگی

آقای فلاح

۱۳ الی ۱۶

یکشنبه

آقای دکتر شیرین زاده

-----

آقای فاطمی

آقای ولد بیگی

آقای فلاح

۷ الی ۱۶

دوشنبه

آقای دکتر فصیح زاده

-----

آقای اردکانی

آقای ولد بیگی

آقای فلاح

۱۳ الی ۱۶

سه شنبه

آقای هادی فرهمند

-----

آقای فاطمی

آقای ولد بیگی

آقای فلاح

۷ الی ۱۶

چهارشنبه

آقای دکتر فصیح زاده

آقای دکتر محمدی

آقای اردکانی

آقای ولد بیگی

آقای فلاح

۱۳ الی ۱۶

پنجشنبه

آقای هادی فرهمند

-----

آقای فاطمی

-----

آقای فلاح

۱۶ الی ۲۰ گردشی