ارزیابی نقشه مغزی

مغز انسان دارای میلیاردها سلول عصبی است. این سلول‌ها برای ارتباط با یکدیگر، پیام‌های عصبی رد و بدل می‌کنند. این پیام‌ها اهمیت الکتریکی شیمیایی دارند، ما در اینجا با ماهیت الکتریکی پیام عصبی کار داریم که به آن سیگنال الکتریکی می‌گوئیم. می‌توان گفت زبان مغز همین سیگنال‌های الکتریکی است و ما برای فهم زبان مغز و اینکه مغز چگونه عمل می‌کند نیاز به ترجمه این زبان داریم. یکی از روش‌های ترجمه این زبان این است که ما این فعالیت الکتریکی رابه فرکانس‌های مختلف تجزیه کنیم و سپس آنها را بر اساس فرکانس و کارکردشان دسته‌بندی کنیم. در این حالت به این سیگنال‌های دسته‌بندی شده براساس فرکانس، امواج مغزی گفته می‌شود.

همانطور که در بخش نوار مغزی بیان شده است، QEEG وسیله‌ای است که برای تشخیص و بررسی آسیب‌های ساختاری مغز کاربرد دارد. در نقشه مغزی رنگ سبز نشان‌دهنده حالت طبیعی است. اگر شدت موج از حالت طبیعی بیشتر باشد (که نشانه مشکل است) در نقشه بصورت زرد یا نارنجی و قرمز است. اگر شدت موج تولید شده از حالت طبیعی کمتر باشد (حاکی از وجود مشکل است) در نقشه به رنگ آبی نشان داده می‌شود. پس از نقشه‌برداری مغزی، طبیعتاً نیاز به تفسیر و ارزیابی نقشه مغزی نیز امری بدیهی می‌باشد. در کلینیک نوروتراپی ارزیابی و تفسیر نقشه‌های مغزی زیر نظر متخصص علوم اعصاب صورت می‌گیرد. متخصصین ما علاوه بر نوار مغزی کمی از مصاحبه و آزمون‌های روانشناختی جهت ارزیابی بهتر استفاده می‌نمایند و نهایتاً بر اساس تشخیص، بهترین راهکار برای رفع مشکل شما را پیشنهاد می‌دهند.