شعبه کوی دختران (چمران)

۵ قدم برای سلامت روان

۵ قدم برای سلامت روان

شواهد علمی نشان میدهند ۵ قدم برای بهبود سلامت روان وجود دارد. اگر آنها را امتحان کنید احساس شادی بیشتری خواهید کرد و احساس مثبت تری خواهید داشت.

یک روش پنج مرحله ای برای مدیریت خشم

یک روش پنج مرحله ای برای مدیریت خشم

گر چیزی اتفاق افتد که باعث احساس خشم در شما شود، این رویکرد می تواند به شما کمک کند که واکنش خود را مدیریت کنید. آن را یک رویکرد حل مسئله می نامند چرا که ...

برنامه کارگاه های مرکز مشاوره خوابگاه چمران

برنامه کارگاه های مرکز مشاوره خوابگاه چمران

شرط حضور در اردو شرکت در یکی از کارگاه های آموزشی فوق می باشد. جهت ثبت نام به مرکز مشاوره خوابگاه مراجعه گردد، بدلیل محدودیت ظرفیت ، اولویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نمایند. ...