اخبار و رویدادها - آرشیو

کاهش اضطراب امتحان

کاهش اضطراب امتحان

اضطراب امتحان در میان دانشجویان و در تمام مقاطع تحصیلی بسیار شایع است درحالی که مقدار کمی اضطراب مفید است و شما را وا میدارد تا در شرایطی که انگیزه کافی ندارید درس بخوانید؛ اضطراب ...

سازگاری با خوابگاه

سازگاری با خوابگاه

شروع دانشگاه در شهری غیر از زادگاه خود، تجربه متفاوتی است . برای بعضی سخت ، برخی چالش انگیز و برای دسته ای حتی جذاب است . با توجه به ویژگی های شخصیتی افراد، نوع ...